ALGEMENE PAGINA VOOR OUDERS


Het Baken hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. We zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en zien de school en ouders als gezamenlijke partners in de opvoeding. Dit vraagt een heldere communicatie tussen ouders en school en een wederzijdse actieve verbinding en medewerking. We willen ouders dan ook graag betrekken bij het onderwijs en andere activiteiten. Naast de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). vinden wij het belangrijk dat ouders meedenken over tal van zaken die ons onderwijs nog beter kunnen maken.

Hoe wordt u geïnformeerd?
Op het Baken draait het om u en uw kind. Wij dragen zorg voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, op alle vakken en op alle niveaus. Ouders zijn partner in deze ontwikkeling. Wij hechten aan een direct en frequent contact met u.
Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden.

Wij doen dat op de onderstaande wijze:
Startgesprekken
Ieder jaar starten wij na de zomervakantie met een startgesprek waarbij zowel ouders als kind aanwezig zijn. Het doel van dit gesprek is: een eerste kennismaking met de leerkracht en om vanaf het begin van het jaar meer verbondenheid te creëren tussen school en ouders.
U ontvangt de eerste week een lijst met vragen over uw kind, dit  zijn de uitgangspunten voor het eerste gesprek. Verder komt  aan de orde wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief- en/ of sociaal  gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Wij denken dat zo’n extra interactief contactmoment aan het begin van het schooljaar een goede start is om uw kind het komende schooljaar te begeleiden. 


Rapportgesprekken
Twee keer per jaar zijn er 10-minuten-gesprekken om over de vorderingen van uw kind te praten.In het najaar is er een tweede 10-minuten-gesprek aan de hand van een gespreksformulier.Het derde 10-minuten-gesprek is facultatief.
 

Informatie-avond
In het begin van het schooljaar worden tijdens de groepsinformatie-avond. Op deze avond ontvangt u informatie over het onderwijs dat in het komende schooljaar in de groep wordt gegeven aan uw kind. Aansluitend is er voor ouders gelegenheid om onder het genot van een drankje kennis te maken met andere ouders uit de groep van hun
kind.
 
Ouderavond
Eenmaal per jaar wordt een ouderavond gehouden door de oudervereniging en medezeggenschapsraad. Het thema van deze avond verschilt per jaar.
 
Nieuw op school
Voor de ouders van nieuwe kinderen is er na ongeveer 4 weken een informatief gesprek met de leerkracht.

Kijkavond
Eén keer per jaar houden we een kijkavond. Op deze avond kunt u het werk van uw kind bekijken. De kinderen vertellen dan over hun werk en de leerkracht is aanwezig om vragen te beantwoorden.
 
Nieuwsbrief
Elke vrijdag ontvangt u een nieuwsbrief waarin u er aan herinnerd wordt welke activiteiten op de agenda staan en wordt u op de hoogte gehouden over zaken die met het onderwijs te maken hebben, zoals te organiseren projecten, afspraken en regels en alle informatie die voor u van belang is. De nieuwsbrief wordt verstuurd via het communicatieplatform www.digiduif.nl
  
Digiduif
Dit is een internet platform waarop ouders en school direct contact met elkaar kunnen hebben. Ook kunnen leerkrachten en ouders informatie over de betreffende groep met elkaar uitwisselen. Het is mogelijk om met de leerkracht te mailen via digiduif.
Het is de bedoeling om ziekmeldingen via de telefoon door te blijven geven.
Als u graag ergens met ons over wilt praten, doen wij dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Het maken van een afspraak over de mail kan uiteraard wel.
 
Overige contactmomenten
Uiteraard kunt u ook op andere momenten met de leerkracht van uw kind spreken. Wel vragen wij u om dit altijd na schooltijd te doen en niet bij aanvang. Wij vinden het belangrijk dat de leerkracht alle aandacht op de kinderen kan richten, vanaf het moment dat deze binnen komen. Wilt u vóór 08.30 uur of 13.15 uur iets noodzakelijks doorgeven aan de leerkracht dan graag op een briefje.
Het kan zijn dat een leerkracht na schooltijd al een andere verplichting heeft.
Dan is het natuurlijk mogelijk om een afspraak te maken. Dit kunt u ook telefonisch doen via het mailadres van de leerkracht.
Mocht u een gesprek willen met onze interne begeleider Rita van Bavel doet u dit dat dan ook na een telefonische afspraak, dan kan er in alle rust een goed tijdstip worden gekozen voor een gesprek.
U kunt de school ook bereiken via: info@bakenpurmerend.nl
 
Gescheiden ouders
Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun kinderen. Soms heeft maar één van de ouders het ouderlijk gezag. In dat geval is de ouder met het ouderlijk gezag wettelijk verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van hun kinderen op school. Indien er sprake is van een slechte communicatie tussen de gescheiden ouders is de school wettelijk verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder op verzoek informatie te geven.
De ouder met ouderlijk gezag neemt onder meer de beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind en heeft het bewind over zijn of haar vermogen. Het ouderlijk gezag wordt normaal door beide ouders uitgeoefend.
Naar boven