MEDEZEGGENSCHAPSRAAD TOEGELICHT


Op elke school worden belangrijke besluiten genomen. Enerzijds beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een nieuwe methode, de invulling van de leerlingbegeleiding, de indeling van de groepen etc.

Anderzijds ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals de ouderenquête, het in gebruik nemen van een extra locatie (de dependance), de wijze van rapportage (b.v. van drie naar twee rapporten) en de hieraan gekoppelde invulling van de 10-minutengesprekken, het computergebruik en ondersteuning en de risico-inventarisatie voor het beoordelen van de veiligheid op en rond de school. En de MR wordt ook betrokken bij de nieuwbouw van de school.
De medezeggenschapsraad (MR) kent wettelijk twee soorten rechten:

Het is de taak van de MR de belangen van de verschillende groeperingen binnen de school te vertegenwoordigen.
Dat zijn op Het Baken de ouders en hun kinderen en het schoolteam.
vanuit de ouders zijn de volgende ouders vertegewoordigt: Johan van der Lee (voorzitter) en Inge vermunt 
vanuit het team zijn Kim Borsen en Marijke Koelstra vertegenwoordigt. 
 
Praktijk
Bovenstaande lijkt heel formeel en theoretisch. In de praktijk is het op Het Baken zo geregeld, dat de MR regelmatig vergadert vaak met, maar soms ook zonder de adviserend directeur. Tijdens deze vergaderingen worden voorstellen zo goed mogelijk vanuit de verschillende invalshoeken beoordeeld. De vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt via de MR-leden in de oudergeleding ideeën en suggesties op de vergaderagenda laten plaatsen.