VERTROUWENSPERSOONWaar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u bijvoorbeeld ontevreden zijn over de planning van adv-dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school. We gaan ervan uit dat we de meeste vragen en opmerkingen in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon.

De schoolcontactpersoon is er voor u. Zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. Onze schoolcontactpersoon is:

·           Berna van Tol
·           Email:   b.vantol@cpow.nl
 
Berna van Tol is de leerkracht van groep 1/2.  U kunt een mail sturen waarin u kort de klacht beschrijft en zij zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken. Ook kunt u na schooltijd op haar werkdagen bij haar binnenlopen.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht, of bij het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: Centraal meldpunt: telefoonnummer 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief), op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Meldplicht 
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van seksuele intimidatie, ontucht of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie
 
Voor het behandelen van klachten is CPOW aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants christelijk onderwijs is: Postbus 694, 2270 AR Voorburg.
 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kan men ook terecht met klachten over  seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals  grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn  onderwerpen waarover u contact op kunt nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.